کیمیاگران

شیمی - مهندسی شیمی و ....

سوالات و پاسخ نامه آزمون مستمر پایه ی اول دبیرستان علامه طباطبایی واحد ادونس

به نام خدا
سوالات و پاسخنامه آزمون مستمر پایه ی اول دبیرستان علامه طباطبایی واحد ادونس
کلاس 1/1

1- اصطلاحات زیر را تعریف نمایید. (2 نمره)
فرآیند: به مجموعه رویدادهای به هم پیوسته ای که به یک تغییر می انجامد فرآیند می گویند.
زیست تخریب پذیر: به موادی گفته می شود که در طبیعت به کمک باکتری ها به مواد ساده تر تجزیه می شوند.
واکنش شیمیایی:
شامل شکسته شدن پیوندهای شیمیایی و تشکیل پیوندهای جدید است. که طی این فرایند آرایش اتمها در مولکول تغییر کرده و مواد تازه ای به وجود می آید.
محلول سیر شده: محلولی است که نمی تواند حل شونده ی بیشتری را در خود حل کند.
هرمورد صحیح 0/5 نمره

2- توضیح دهید چرا چگالی یخ از آب کمتر است؟(2 نمره)
هنگامی که آب را سرد می کنیم در محدوده ی دمایی پایین تر از 4 درجه سانتیگراد، چون مولکول های آب خیلی به یکدیگر نزدیک می شوند تعداد پیوندهای هیدروژنی بیشتری شکل می گیرد. شکل گیری این پیوندها باعث افزایش نظم شده و چون این پیوندها با زاویه ی خاصی نسبت به هم شکل می گیرند مابین مولکول های آب فضای خالی ایجاد می شود که این فضای خالی در یخ بیشتر از اب است. چون تعداد پیوندهای هیدروژنی بیشترین مقدار ممکن است و نظم زیادی را ایجاد میکند. در این بلور منظم فضای خالی زیادی بین مولکول ها ایجاد می شود که باعث ازدیاد حجم شده و به این ترتیب چگالی یخ از آب کمتر می شود.


3- در هر مورد نام عنصرهای سازنده و تعداد اتم های هر عنصر را تعیین نمایید. (1 نمره)
سدیم سولفات Na2SO4 - پروپانون C3H6O
در سدیم سولفات 2 اتم سدیم Na، یک اتم گوگر S و 4 اتم اکسیژن O وجود دارد.
در پروپانون نیز 3 اتمر کربن C، 6 اتم هیدروژن H و یک اتم اکسیژن O وجود دارد.
سوال از این ساده تر؟؟؟؟؟؟ هر ترکیب را درست آنالیز کرده باشید 0/5 نمره می گیرید.

4- چگونه ساختار خمیده ی مولکول آب بر انحلال یون ها در آن اثر می کند؟ (1 نمره)
ساختار خمیده مولکول آب باعث می شود تا این مولکول یک مولکول قطبی باشد. بنابراین دارای یک سر مثبت و یک سر منفی می گردد. این سرهای مثبت و منفی به یون های ناهمنام خودشان حمله کرده و با جذب آنها به خود این یون ها را از ترکیب خارج ساخته و آن را احاطه می نمایند.
این انیمیشن را ببینید.
5- سه روش تصفیه ی طبیعی آب را شرح دهید. (1/5 نمره)
1- جدا شدن کامل مواد محلول در آب به هنگام تشکیل برف و باران
2- تجزیه ی برخی از مواد محلول و شناور در آب توسط باکتری ها
3- جدا شدن همه ی مواد معلق موجود در آ ب به هنگام عبور آن از میان سنگریزه ها و ماسه های موجود در دل زمین.
هرمورد 0/5 نمره
6- مراحل تصفیه فاضلاب را نام ببرید. (1/5 نمره)
1- صاف کردن و جدا کردن شن، ماسه و آشغال ها
2- ته نشینی اولیه
3- هوادهی
4- ته نشینی نهایی
5- گندزدایی کردن با کلر
6- کارهای اختیاری
هرمورد 0/25 نمره
7- چرا در برخی کشورها به آب شرب یون فلوئورید اضافه می کنند؟(1 نمره)
این یون از پوسیدگی دندان و پوکی استخوان جلوگیری می نماید.
هرمورد 0/25 نمره
8- شکل (صفحه ی 23 کتاب درسی)  نمودار انحلال پذیری گاز اکسیژن را با دما نشان می دهد. (2 نمره)

الف) انحلا پذیری گاز اکسیژن در دمای 30 درجه سلیسیوس چند ppm است؟

حدود 7 میلی گرم در 1000 گرم آب که معادل 7ppm است. 0/5 نمره

ب) اگردر 150 گرم آب با دمای 20 درجه ی سیلیسیوس مقدار 4 میلی گرم گاز اکسیژن حل شده باشد، تعیین کنید این محلول چه نوع محلولی است؟ (سیرشده- سیرنشده یا فراسیر شده)

جرم حل شونده                          جرم حلال

150g                                       0/004g

1000g                                         X

X=0/027g                  

0/75 نمره

مقدار اکسیژن حل شده در 1000 گرم آب در محلول نمونه برابر 0/027g می باشد، با توجه به نمودار متوجه می شویم که مقدار اکسیژن محلول در 1000 گرم آب برای یک محلول سیرشده و استاندارد در دمای 20 درجه برابر است با 0/009 گرم. پس محلول فوق یک محلول فراسیر شده است.0/75 نمره


9- با طراحی یک آزمایش ساده نشان دهید که انحلال برخی مواد در آب باعث کاهش کشش سطحی آب می شود. (1 نمره)

مقداری گوگرد را توسط نمک پاش به آرامی بر سطح آب می پاشیم این گوگردها به دلیل نیروی کشش سطحی زیاد اب علیرغم چگالی بیشترشان نسبت به آب در آن غرق نمی شوند و در سطح آ ب شناور می مانند. اما با حل کردن مقداری مایع شوینده در آب مشاهده می کنیم که به تدریج تمام ذرات گوگرد در آب غرق می شود.این آزمایش نشان می دهد که انحلال برخی مواد می تواند کشش سطحی آب را کاهش دهد.


10- مواد زیر را به دو گروه زیست تخریب پذیر و زیست تخریب ناپذیر تقسیم نمایید. (2/5 نمره)

تفاله چایی شیشه پلاستیک کاغذ آلومینیم قوطی کنسرو ماهی تن جنوب پوست میوه ها- ته ماند غذاهای میهمانی- ظروف حصیری ظروف تفلون

زیست تخریب پذیر: تفاله چایی - کاغذ - پوست میوه ها - ته ماند غذاهای میهمانی - ظروف حصیری
زیست تخریب ناپذیر: شیشه- پلاستیک - آلومینیم - قوطی کنسرو ماهی تن جنوب - ظروف تفلون
هرمورد 0/25 نمره

11- کدام واکنش ها موازنه نیستند؟ چرا؟ ( 1/5 نمره)

            الف) KNO3 --> O2 + KNO2

           ب) H2 + F2 --> 2HF

          ج) CoCO3 --> CoO + CO2

               د)   C3H6O + 9/2O2 --> 3CO2 + 3H2O
واکنش (الف) موازنه نیست. (0/25 نمره) زیرا تعداد اتمهای اکسیژن در دو طرف واکنش برابر نیست.0/5 نمره
واکنش (د) موازنه نیست. (0/25 نمره) زیرا از ضریب کسری در موازنه استفاده شده است.0/5 نمره

12- اگر120 گرم محلول سیرشده پتاسیم نیترات را از دمای 70 درجه سیلیسیوس به طور ناگهانی تا دمای 20 درجه سیلیسیوس سرد نماییم،چند گرم نمک رسوب می نماید؟ (1/5 نمره) (با استفاده از نمودار صفحه ی 22 کتاب درسی پاسخ دهید.)

با توجه به نمودار داریم:
در دمای 70 درجه
 جرم محلول                 جرم حلال                جرم حل شونده                   
               120g                          100g                        220g   محلول استاندارد
     Xg                             Yg                        120g          محلول نمونه
جرم حلال 54/55 گرم و جرم حل شونده 65/45 گرم بدست می آید.وقتی محلول سرد شود مقداری از نمک رسوب شده و ازمحلول خارج می شود و به تبع آن جرم محلول و جرم حل شونده تغییر می کند و در این میان تنها جرم حلال ثابت است که مسئله را در شرایط جدید بر اساس آن حل می کنیم.0/75 نمره
در دمای 20 درجه
جرم محلول                 جرم حلال                جرم حل شونده                   
               25g                          100g                        125g   محلول استاندارد
     Xg                      65/45g                        Zg          محلول نمونه
جرم حل شونده در شرایط جدید برابر 13/36 گرم است. بنابراین جرمی معادل 38.23 گرم از حل شونده رسوب نموده است. 0/75 نمره

13- مقدار PH  نوشابه ای3/5 می باشد در حالیکه PH یک نوع آب انار 5/5 می باشد، کدامیک اسیدی تر است و چند برابر؟ ( به تعریف علمی PH توجه شود.) (1/5 نمره)

نوشابه اسیدی تر است چون PH کمتری دارد. 0/5 نمره می دانیم که PH یعنی منفی لگاریتم غلظت +H پس غلظت +H در نوشابه 100 برابر آب انار است. 1 نمره

موفق باشید

یعثوب شاهماری


برچسب‌ها: مسائل شیمی, آزمون شیمی, سال اول دبیرستان, المپیاد, پاسخنامه
+ نوشته شده در  شنبه بیست و ششم آذر ۱۳۹۰ساعت 21:22  توسط یعثوب شاهماری   |